تعطیلی سراسری کشور

ممنوعیت تردد بین استانی از ساعت دوازده یکشنبه 24 مرداد اعمال می‌شود.

این تعطیلی شامل اصناف، ادارات، بانک‌ها به جز اصنافِ ضروری است.
...

  • تاریخ انتشار : 25 مرداد 1400