تعطیلی سراسری کشور

ممنوعیت تردد بین استانی از ساعت دوازده یکشنبه 24 مرداد اعمال می‌شود.

این تعطیلی شامل اصناف، ادارات، بانک‌ها به جز اصنافِ ضروری است.

در رعایت پروتکل‌ها سخت‌گیری خواهد شد و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

ضمانت اجرایی درباره تخلف و میزان جرایم مشخص شده است.

با توجه به اینکه فروشگاه داخل مجتمع قرار گرفته است از تاریخ 25 تا 30 مرداد ماه

فروشگاه تعطیل است و تهیه کتاب بعد از سی ام امکانپذیز خواهد بود.

 
  • تاریخ انتشار : 25 مرداد 1400